Piotr Zygmunt Markielowski

rzymskokatolicki ksiądz kieleckiej diecezji, kapelan szpitalny

Pedagogika M. Montessori

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Cele pedagogiki Montessori
Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.
Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

   http://s2.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/bullet.png');" style="margin: 12px; padding-right: 12px; padding-left: 12px; list-style-image: url("
http://s2.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/bullet.png"
  );">
 • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
 • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
 • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
 • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
 • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
 • uniezależnieniu od nagrody,
 • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
 • szacunku dla pracy innych,
 • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
 • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

uczenie przez działanie: dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami
samodzielność: dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
koncentracja: dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
lekcje ciszy: dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
porządek: dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
społeczne reguły: dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
obserwacja: jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
indywidualny tok rozwoju każdego dziecka:
dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Materiały Montessori
Ważną częścią Pedagogiki Montessori jest oryginalny zestaw pomocy dydaktycznych zwany Materiałem Montessori. Jego cechy to:

   http://s2.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/bullet.png'); background-color: #fafafa;" style="margin: 12px; padding-right: 12px; padding-left: 12px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 16px; line-height: 24px; text-align: justify; list-style-image: url("

http://s2.wp.com/wp-content/themes/pub/mistylook/img/bullet.png"

  ); background-color: rgb(250, 250, 250);">
 • prostota, precyzja i estetyka wykonania,
 • uwzględnienie zasady stopniowania trudności,
 • dostosowany do potrzeb rozwojowych dziecka,
 • logiczna spójność ogniw ciągów tematycznych,
 • konstrukcja umożliwiająca samodzielną kontrolę błędów,
 • ograniczenie – dany rodzaj występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.

Można go podzielić na pięć kategorii:

 1. Materiał do ćwiczeń z praktycznego życia – związany z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi.
 2. Materiał sensoryczny – rozwijający poznanie zmysłowe, służy pobudzaniu aktywności umysłowej.
 3. Materiały do nauki języka, matematyki, kultury i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne związane z ekspresją muzyczną, plastyczną i zręcznościową dziecka.
 5. Materiały religijne, np. przedstawiające przypowieści biblijne.

Otoczenie dziecka

Bardzo ważne w metodzie Montessori jest otoczenie, w którym przebywa dziecko. Może ono wspomagać w pełni harmonijny rozwój osobowości dziecka – sprawia, że czuje się ono szczęśliwe i radosne; szybko i chętnie się uczy. Respektuje kolejne fazy zainteresowań, związane z rozwojem dziecka. Wszystkie materiały są uporządkowane tematycznie i łatwo dostępne – umieszczone w zasięgu ręki dziecka. Nauczyciel jest pośrednikiem pomiędzy otoczeniem i dzieckiem, pomaga dziecku samodzielnie odkrywać rzeczywistość.

Skopiowane z: http://widziales.wordpress.com/cele-i-zalozenia-pedagogiki-mmontessori/

To są założenia ogólne pedagogiki Montessori, ale w rzeczywistości w ich realizacji używa się wszelakiego rodzaju mandali, i form otwierania dziecka na otaczający je świat. Jednym z elementów “otwierania” jest dotyk – także dziecka przez dziecko – wszystkich części ciała, mający pozwolić dziecku na lepsze poznanie swojego organizmu i zachodzących w nim reakcji.