Piotr Zygmunt Markielowski

rzymskokatolicki ksiądz kieleckiej diecezji, kapelan szpitalny

Bp Kazimierz Ryczan na temat sekty Wieczernik

 ryczan1

 ryczan-herb 

Nawróćcie się...

Homilia bpa Kazimierza Ryczana ze środy popielcowej 16.02.1994 (fragment). ...

Nawróćcie się do mnie całym swym sercem przez post (Jl 2,12)...

    Wezwanie to skierowane jest do naszego Kościoła Kieleckiego. Chciałem podzielić się z Wami smutną wiadomością. Oto od 4 września 1992 roku działa i ewangelizuje w Kielcach wspólnota religijna nosząca dziś nazwę "Wieczernik". Liderzy tej wspólnoty zarejestrowali się oficjalnie w sądzie jako "Stowarzyszenie chrześcijańskie Nowy Początek". Członkowie tej wspólnoty odłączyli się od Kościoła Katolickiego i pozostają poza Kościołem. Wyrośli ze wspólnoty modlitewnej "Odnowa w Duchu Świętym". Liderzy i twórcy "Stowarzyszenia Nowy Początek" przyjęli bardzo groźną dla katolickich wspólnot religijnych metodę. Wykorzystują istniejące struktury Kościoła. Wchodzą do wnętrza wspólnot modlitewnych i najbardziej aktywnych wprowadzają do swojej wspólnoty. Inspirację i wsparcie mają do dziś od Augustyna Alcali, nazywającego się "prorokiem", który często przyjeżdża ze Stanów Zjednoczonych do Kielc oraz od innych pastorów, wywodzących się się z różnych denominacji religijnych w Stanach Zjednoczonych. Zapytacie może, jak się to stało? Czy nie było opieki duchownych? Była. A mnie się cały czas wydaje, że na naszych oczach nabiera aktualności przypowieść o kąkolu i pszenicy, kiedy to nocą przyszedł nieprzyjazny człowiek i nasiał kąkolu; nocą, kiedy wszyscy spali. Ci młodzi ludzie pochodzą z naszych bardzo religijnych rodzin kieleckich. Co zatem robić? Zakazać? Wybić z głowy? Nie wypuścić z domu szesnastolatka? Chyba nie tędy droga. Tu potrzebny jest takt i delikatność. A przede wszystkim potrzebna jest modlitwa i post. To jedyny środek, jedyna broń, którą możemy wystawić przeciwko tego typu odłączeniom. Nawróćcie sie do mnie całym swym sercem przez post...
BISKUP KIELECKI

SŁOWO BISKUPA KIELECKIEGO

W SPRAWIE WSPÓLNOTY "WIECZERNIK"

    Pan Jezus w czasie swej ziemskiej działalności ustanowił Kościół jak wspólnotę, w której dokonywać się będzie zbawienie ludzi wszystkich czasów. Ustanowiony przez siebie Kościół obdarzył Duchem Świętym, który nieustannie objawia temu Kościołowi Prawdę, uświęca Go i jednoczy. Taki Kościół został nam dany. Za ten dar nieustannie składamy Bogu dziękczynienie. Kościół Chrystusowy został nam równocześnie zadany. Zadanie to oznacza nieustanną troskę o jedność Kościoła i o zachowanie nienaruszonego depozytu wiary. Obowišzek ten spoczywa przede wszystkim na Ojcu Świętym i na biskupach, którzy są następcami Apostołów. O wzrost i o jedność Kościoła winni się troszczyć również wszyscy wierni świeccy. Wtedy Kościół rzeczywiście staje się wspólnotą, o jaką modlił się Chrystus w czasie Ostatniej wieczerzy. Kościół Katolicki jest wspólnotą wspólnot. Pośród nich podstawową wspólnotą jest diecezja, której pasterzem jest Biskup. W skład każdej diecezji wchodzą parafie, w których posługę pasterską ? w imieniu Biskupa ? sprawują ważnie wyświęceni kapłani i diakoni.

    W Kościele, ustanowionym przez Chrystusa, od samego początku istnieje również wiele innych wspólnot. Powstają one jako owoc działania Ducha Świętego, który obdarza Kościół Chrystusowy wciąż nowymi darami i charyzmatami. Wszystkie jednak wspólnoty zachowują ścisłą więź z Biskupem Kościoła Diecezjalnego, na terenie którego działają, a przez Biskupa z Zastępcą Chrystusa, którym jest Ojciec Święty. Kodeks Prawa Kanonicznego wzywa Biskupa Diecezji, by troszczył się o jedność Kościoła. Dlatego Biskup ma "dbać o utrzymanie karności wspólnej całemu Kościołowi i winien domagać się przestrzegania wszystkich przepisów kościelnych. Ma czuwać nad tym, by do dyscypliny kościelnej nie wkradły się nadużycia, zwłaszcza w zakresie posługi słowa, sprawowania sakramentów i sakramentaliów, kultu Boga i Świętych, jak również zarządzania dobrami" (kan. 392). 

    "Biskup powinien popierać różne formy apostolstwa w diecezji oraz czuwać nad tym, by w całej diecezji były pod jego kierownictwem koordynowane wszystkie dzieła apostolskie" (kan. 394). Kanon ten wymaga od osób, które w jakichkolwiek wspólnotach modlitewnych bądź charyzmatycznych głoszą Ewangelię, sprawują sakramenty i zaradzają materialnym potrzebom tych wspólnot, by działały w żywej łączności z Biskupem, a przez Biskupa z Zastępcą Chrystusa, widzialną głową całego Kościoła.

    Od 4 września 1992 roku działa w Kielcach wspólnota "Wieczernik", która wyodrębniła się z katolickiej wspólnoty modlitewnej "Odnowa w Duchu Świętym". Liderzy nowej wspólnoty zarejestrowali się w Urzędzie Miasta Kielc jako Stowarzyszenie Chrześcijańskie "Nowy Początek" i w ten sposób zyskali osobowość prawną. Uczynili to jednak bez wiedzy i zgody Biskupa Diecezji.

    Wierni świeccy wprawdzie mają prawo zakładania stowarzyszeń bądź należenia do nich, ale "jedynie kompetentna władza kościelna może erygować stowarzyszenia wiernych, które zamierzają przekazywać doktrynę chrześcijańską w imieniu Kościoła albo też rozwijać kult publiczny" (kan. 301). Liderzy "Wieczernika" założyli takie właśnie stowarzyszenie bez żadnej konsultacji z Biskupem Kościoła Kieleckiego i bez jego zgody. Pierwszorzędnym celem Stowarzyszenia, które w rzeczywistości utożsamia się ze wspólnotą "Wieczernik", jest ewangelizacja. W związku z tym Diecezjalna Komisja Teologiczna, powołana przez Biskupa Ordynariusza, najpierw rzetelnie przestudiowała treść głoszonych katechez i przeanalizowała działalność religijną wspólnoty. Następnie, przeprowadziła dwie wielogodzinne dyskusje teologiczne z liderami wspólnoty "Wieczernik". W wyniku rozmów ustalono, że:

* osoby katechizujące akcentują w swoim nauczaniu sam akt wiary, 
* przemilczają prawdy dotyczące obecności i działania Chrystusa w Kościele i przez Kościół, 
* nie głoszą nauki o sakramentach świętych, 
* nie sprawują Sakramentu Eucharystii, 
* nie głoszą prawdy o roli Ojca Świętego w Kościele Chrystusowym 
* posługę słowa we wspólnocie "Wieczernik" sprawują protestanccy pastorzy ze Stanów Zjednoczonych i z krajów Europy Zachodniej. 
    
    Jak wynika z powyższych ustaleń liderzy "Wieczernika" nie głoszą nauki katolickiej W swych katechezach idą w całej rozcišgłości za teologią protestancką, biorącą początek w nauczaniu Marcina Lutra. Wbrew oczywistym faktom liderzy "Wieczernika" utrzymują, że są członkami Kościoła Katolickiego. Zaproponowano im zatem możliwość organizowania spotkań modlitewnych we wszystkich kościołach kieleckich, jednakowoż pod następującymi warunkami: 
* należy zrezygnować z posługi protestanckich pastorów w głoszeniu katechez,
* należy głosić całą prawdę objawioną, zawartą w "Wierzę w Boga oraz prawdę o Matce Najświętszej, 
* należy sprawować sakrament Pokuty i Eucharystii.

    Liderzy wspólnoty "Wieczernik" i Chrześcijańskiego Stowarzyszenie "Nowy Początek" oświadczyli w dniu 27 czerwca tego roku Biskupowi Kościoła Kieleckiego, że żadnego z tych warunków nie mogą przyjąć. W związku z tym stwierdzam, że liderzy wspólnoty "Wieczernik" oraz Stowarzyszenia chrześcijańskiego "Nowy Początek" odeszli dobrowolnie od jedności z Kościołem Katolickim i powołali do istnienia pozakościelne stowarzyszenie religijne. Pragnę oświadczyć wszystkim członkom wspólnoty "Wieczernik" oraz Stowarzyszenia Chrześcijańskiego "Nowy Początek", że przynależność do stowarzyszenia religijnego oraz uczestnictwo w zgromadzeniach religijnych wspólnoty jest równoznaczna z dobrowolnym odejściem od Kościoła Katolickiego. Zerwanie więzi z Kościołem pociąga za sobą niemożność przystępowania do Sakramentów świętych. 

    W Imię Chrystusa błagam wszystkich członków wspólnoty "Wieczernik": nie odłączajcie się od Kościoła, który jest jeden, święty, powszechny i apostolski! Kościół jest Ciałem Chrystusa. Kto odchodzi od Kościoła, odchodzi od Chrystusa. Sam Zmartwychwstały Chrystus przestrzega swój Kościół przed niebezpieczeństwem, jakie mu grozi ze strony fałszywych proroków którzy nauczają i zwodzą Jego sługi (por. Ap 2,18-23). Wraz z Chrystusem apel ten i przestrogę kieruję do kapłanów, katechetów rodziców - do młodzieży i do wszystkich wierzących Kielczan. Módlmy się z Jezusem Chrystusem, abyśmy byli jedno!

Kielce, w dzień Świętych Apostołów Piotra i Pawła 1994 r.

+ Kazimierz Ryczan BISKUP KIELECKI

Ks. Prał. Mieczysław Rubak KANCLERZ KURII


Sekta wieczernik (Jacek Sierka) zarejestrowała się jako  Kościół Chrześcijański "Wieczernik" , ul. Tatrzańska 125, 25-564 Kielce  Skr. Poczt. 1438, 25-001 Kielce 1;
spotkania sekty: SHL ZUGA ul. Zagnańska 27


INFORMACJE   KTÓRE SEKTA WIECZERNIK PODAJE SAMA O SOBIE:  WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA "WIECZERNIK" - ISTNIEJE OD WRZEŚNIA 1992 ROKU, A OD LUTEGO 1996 ROKU POSIADA OFICJALNĄ OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ JAKO KOŚCIÓŁ.  Historia powstania:  Powstanie "Wieczernika" poprzedził fakt, iż kilka osób, będących zaangażowanych w ruchu charyzmatycznym Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, organizowało w Kielcach i na wyjazdach weekendowych nauczanie głównie dla młodzieży szkół średnich dotyczące podstawowych prawd biblijnych. Osoby te zaczęły odkrywać duże zainteresowanie wśród młodzieży formą i przebiegiem takich spotkań. Jednocześnie młodzi ludzie bardzo radykalnie podejmowali decyzję w kierunku osobistej relacji z Jezusem i swoim świadectwem mocno oddziaływały na rówieśników w szkołach. Między innymi powyższe fakty stały się powodem do tego, aby rozpocząć osobną wspólnotę, niezależną od istniejącej już w Kielcach wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Pierwsze spotkanie wspólnoty "Wieczernik" odbyło się 4 września 1992 roku. Przyszło na nie około 30 młodych ludzi. Co tydzień spotykaliśmy się, aby modlić się, uwielbiać Boga pieśnią i modlitwą. Prowadziliśmy nauczanie o tematyce biblijnej, głównie w odniesieniu do codziennego życia chrześcijanina. Nasze spotkania bardzo prędko urosły do liczby 60 osób. W listopadzie 1992 roku doświadczyliśmy nawrócenia się do Boga w sposób radykalny wielu młodych ludzi, przychodzących do nas często "prosto z ulicy" - nie będących dotąd chrześcijanami. To sprawiło, że przenieśliśmy się do nowej większej sali. Na początku 1993 roku na spotkania modlitewne przychodziło już co niedzielę 400 - 500 osób. W tym czasie doświadczaliśmy sprzeciwu, podejrzliwości i krytyki - głównie ze strony części hierarchii Kościoła Katolickiego i niektórych rodziców młodzieży, która uczęszczała na nasze spotkania. Ta "atmosfera" wokół "Wieczernika", zakazy rodziców wobec swoich dzieci itp. spowodowała zmniejszenie się ilości osób uczestniczących w życiu wspólnoty do 100 - 120. W międzyczasie biskup kielecki, pod koniec czerwca 1994 r. wykluczył Wspólnotę "Wieczernik" z Kościoła Katolickiego. I tak nadszedł rok 1996, kiedy "Wieczernik" został zarejestrowany jako kościół w Departamencie Wyznań Rady Ministrów w Warszawie.